Push Hands
(Snake)
VidHand
(Bear)
VidWeapons
(Tiger)
VidQigong
(Crane)
Vid
Si Zheng Tui –
Four Fixed Pushes
YCheng Man Ch’ingYYang Broadsword Shibashi 1Y
Da Lu Tan Ching Ngee’s 9 MethodsYYang Straight SwordYShibashi 2Y
Shoulder x2, Hip x2, etc Liang FastYYang StaffYWang Ziping 
Basic 1 Hand Business Man’s Yang SpearYYi Jin JingY
Basic 2 Hand – various Beijing 8YWhite Crane PoleY  
  Beijing 16YYin Walking StickY  
  Beijing 24YFanY  
    4ft stick 1 Zhao Wei DongY  
    4ft stick 2 Zhao Wei DongY  

Leave a Reply